Skip Navigation LinksTransfers

Transferler

Transfer(Yatay geçiş) İşlemleri

Yatay geçiş üniversitelerin eş değer bölümleri arasında, öğrencinin bir üniversiteden diğerine geçmesidir. Yatay geçişler, kurum içi ya da kurumlar arası olmak üzere iki türlü olabilir.

Lisans programına devam etme hakkına sahip olan öğrenciler, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin 4 Yıllık Lisans veya 2 Yıllık Ön Lisans Programlarına geçiş için geçerli kurallar çerçevesinde başvuru yapabilirler.

Ek Madde-1 çerçevesinde, öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için üniversitenin belirlemiş olduğu tarihler çerçevesinde başvuru yapabilir ve bu durumdaki adayların başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek ilgili yıl için sözkonusu diploma programının ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %10'unu geçmemek şartıyla yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak kontenjan kadar adayın iç ve dış yatay geçişi kabul edilir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen  http://www.yok.gov.tr/content/view/476/183/lang,tr/  adresini ziyaret ediniz.

Yatay geçiş üniversite kontenjanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.yok.gov.tr/web/guest/kurumlararasi-yatay-gecis-kontenjanlari-ile-basvuru

Dış Yatay Geçişler

TC Uyruklu öğrencilerin Yatay Geçiş başvuruları YÖK mevzuatı kuralları çerçevesinde kabul edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen http://www.yok.gov.tr/content/view/476/183/lang,tr/adresini ziyaret ediniz.

Yatay Geçiş ile ilgili aranan diğer şartlar ise aşağıdaki gibidir:

 • Bir Üniversite'den çıkarılmamış olmak,
 • Genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.29, 100 üzerinden ise 60 olması,
 • Alttan dersin olmaması,
 • Transfer müracaatlarının 2., 3., 4., 5. veya 6. Akademik döneme yapılmış olması.

Durumları yukarıdaki şartlara uygun olan adayların müracaatları ilgili Bölüm Kurulunun görüşü alındıktan sonra, Fakülte Kurulunca Bölümlerin önceden belirlediği kontenjanlar çerçevesinde kesin karara bağlanır.

Başvuru için gerekli belgeler:

 • ÖSYM Yerleştirme Belgesi fotokopisi
 • YKS Puan Tablosu
 • Not Dökümü Belgesi (Transcript)
 • Ders içerikleri
 • Bir adet resim
 • Disiplin cezası almadığına ilişkin belge(Transkript veya Öğrenci belgesinde bu ibare bulunuyorsa bu belgeye gerek duyulmayacaktır.)
 • Pasaport,kimlik kartı veya nüfus cüzdanının fotokopisi
 • Daha önce yatay geçiş yapmadığına dair belge. 

Değerlendirme ve Sonuçlandırma:

Öğrenci İşleri Müdürlüğünün ön değerlendirmesinde reddedilmeyen başvurular, ilgili Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bu Kurulun belirlediği kriterlere göre değerlendirilerek Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu kararında, geçiş başvurusu olumlu sonuçlandırılan bir öğrencinin, geçiş öncesi eski bölümünde başarmış olduğu dersler "muafiyet verilen dersler" olarak eski ders kodları, yeni ders kodları, referans kodları ve harf notları ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirilir.

Üniversite İçi Yatay Geçişler

Üniversite içi yatay transfer için başvurular; önceden ilan edilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü yolu ile yapılır ve ilgili Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Dört yıllık bir lisans programında öğrenim görmekte olan bir öğrenci, başka bir dört yıllık lisans programlarına veya iki yıllık ön lisans programlarına geçiş başvurusunda bulunabilir. İki yıllık bir ön lisans programında öğrenim görmekte olan bir öğrenci, iki yıllık ön lisans eğitimi veren diğer programlara geçiş başvurusunda bulunabilir.

TC Uyruklu Öğrenciler için İç Yatay Geçişle Öğrenci Kabulleri:

TC Uyruklu öğrencilerin Yatay Geçiş başvuruları YÖK mevzuatı kuralları çerçevesinde kabul edilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen http://www.yok.gov.tr/content/view/476/183/lang,tr/ adresini ziyaret ediniz. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden bölümlere geçiş için ilgili bölüm Özel Yetenek Sınavı uygulayabilir.

Başvuru için gerekli belgeler:

 • Başvuru Formu (Öğrenci İşlerinden veya adresimizden temin edilebilir.)

Değerlendirme ve Sonuçlandırma:

Öğrenci İşleri Müdürlüğünün ön değerlendirmesinde reddedilmeyen başvurular, ilgili Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bu Kurulun belirlediği kriterlere göre değerlendirilip Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu kararında, geçiş başvurusu olumlu sonuçlandırılan bir öğrencinin, geçiş öncesi eski bölümünde başarmış olduğu dersler "muafiyet verilen dersler" olarak eski ders kodları, yeni ders kodları, referans kodları ve harf notları ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne bildirilir.

Dikey Geçiş

Üniversite İçi Dikey Transferler

TC Uyruklu Öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı ile 4 yıllık Lisans programlarına yerleştirilirler. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Yüksek Okulundan mezun olan TC uyruklu bir öğrenci, Dikey Geçiş için ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'na girerek belirlenen kontenjanlar çerçevesince Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne yerleştirilmiş olmalıdır. DGS ile DAÜ'ye kayıt yaptıran öğrenciler en az bir yıla denk gelecek şekilde muafiyet alırlar.

DGS hakkında bilgi için lütfen   http://www.osym.gov.tr 'ne başvurunuz.

Üniversite Dışından Dikey Transferler

TC Uyruklu Öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı ile kabul edilirler.

Herhangi bir Üniversite veya dengi bir Yüksek Öğrenim Kurumu'nun Yüksek Okulu'ndan mezun olan TC uyruklu bir öğrenci, Dikey Geçiş için ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile belirlenen kontenjanlar çerçevesince Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne yerleştirilmiş olması gerekmektedir.  http://www.osym.gov.tr

DGS ile DAÜ'ye kayıt yaptıran öğrenciler en az bir yıla denk gelecek şekilde muafiyet alırlar.

Transfer Öğrencilerin Muafiyetleri

Üniversitemize  yatay/dikey geçiş yaparak veya af kanunundan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek isteyen, daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenci iken ilişiği kesilen veya mezun iken Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne yeniden kayıt yaptırmaya hak kazanan, benzeri durumda olup öğrenimlerine devam edecek öğrencilerin daha önce alıp, başarılı oldukları derslerden, Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi iken "Üniversite Dışından Ders Alma Yönetmeliği" kapsamında bir başka yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin veya üniversiteye öğrenci kabulünde esas alınan dünyaca kabul görmüş ve kapsamları ilgili programın derslerine eşdeğer olan sınavların muafiyetleri ve intibaklarıyla ilgili işlemleri kapsar.

 Muafiyet almak için Başvuru

 • Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne başvurular, öğrencinin kabul  aldığı programa ders kaydını yaptırdığı günden itibaren ikinci hafta sonuna kadar ilgili birime yapılır. Sonraki yarıyıl/yıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez.

 

 • Başvuru şahsen veya resmi vekiller tarafından yapılmalıdır. Geç başvurular kabul edilmez. 
 • Öğrencilerin, başvuru dilekçelerinde almış oldukları derslerden hangilerinden muaf olmak istediklerini açıkça belirtmeleri gerekir. 
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve zorunlu Türk Dili dersleri hariç olmak üzere, en çok 5 akademik yıl öncesine kadar alınıp başarılmış dersler için muafiyet istenebilir. Yabancı dil dersleri için de bu süre 5 akademik yıldır.
 • Başvuru Dilekçesinin ekine daha önce öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve öğrenim belgesi (transkript) eklenmesi gerekir. Bu konuda, fotokopi, faks, onaysız belge ve eksik belge olması durumunda başvuru işlemi şartlı olarak işleme alınır ve öğrenciye belgelerini sunması için makul bir süre verilir.

Muafiyet ve İntibak ile İlgili Genel Hususlar

Muafiyet ve İntibak ile ilgili genel hususlar aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru yapılan birimin Muafiyet ve İntibak Komitesi, öğrencinin muafiyet istediği dersler ile ilgili  gerekli incelemeleri yaparak, daha önce alınan, başarılı olunan ve muafiyet talep edilen tüm dersler için kararını bir defada verir.
 • Muafiyet istenen dersin; zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın; ders içeriği uyumu/yeterliliği incelenerek bir rapor düzenlenir. Düzenlenen bu rapor ilgili birimin kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır ve öğrencilerin intibakları ilgili yarıyıl/yıla yapılır.
 • Muafiyet talebi ilgili kurul tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu ders/derslere devam ederler. Öğrencilerin muafiyet ve intibakları ile ilgili işlemler akademik birime başvuru süresinin bitiminden itibaren iki hafta içinde sonuçlandırılır. Öğrenciler, ileriki yarıyıllarda muafiyet ve intibak talebinde bulunamaz.
 • Muafiyet için başvuran öğrencinin not döküm belgesinde hem harf notu hem de sayısal not bulunması durumunda harf notu esas alınır.
 •   Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Ders değerlendirmesinde, ders içeriği en az %80 eşdeğer olmalıdır. 
 • Yatay geçiş yolu ile kayıt yapılan ve diğer üniversitelerde alıp başarılı olduğu derslerinin muafiyet taleplerinde; birden fazla dersin bir derse eşdeğer sayılması durumunda bu derslerin not ortalaması dikkate alınarak intibak yapılır. Bir dersin, birden fazla derse eşdeğer sayılması durumunda ise, dersin kredileri ve içerikleri göz önünde bulundurularak geçer notu eşdeğer derslerine verilebilir. 
 • Öğrencilerin intibak işlemlerinde, öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarında 100'lük sistemde aldıkları notların 4'lük sisteme dönüştürülmesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları" tablosu esas alınarak yapılır.

Yeni Kayıt Öğrencilerin Ders Muafiyetleri ve Not intibakları

Üniversiteye ilk kez kayıt yapan (yatay/dikey geçiş yapmış veya  başka bir yükseköğretim kurumunda ders almış) öğrencilerin ders  muafiyet ve not intibakları:

 • Yatay Geçiş veya başka bir yüksek öğretim kurumunda eğitim görmüş ve  Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne yeni kayıt yapan öğrencilerde, muaf olunan ders sayısı 4 yıllık lisans programları için, ilgili programın ders programındaki ilk beş dönemindeki, 5 yıllık lisans programları için ilk 7 dönemdeki ve önlisans programı için ise, ilgili programın ilk iki dönemindeki ders sayısından fazla olamaz. Muafiyet istenen dersler fazla ise, öğrencinin almış olduğu en yüksek nottan başlayarak önkoşullar da dikkate alınarak muaf olunacak dersler belirlenir.
 • Dikey Geçiş ile kayıt yapan öğrencilere en az ilk iki dönemin ders sayısı kadar muafiyeti verilir.
 • Başka yükseköğretim kurumlarında öğrenim görerek, üniversiteye yeni kayıt yapan öğrencilerin harf notu C ve üzeri veya karşılığı notu olan dersleri kredi ve içerik bakımından uygunsa muaf sayılır ve not döküm belgesine E olarak işlenir. Başarı notu E ile takdir edilen dersler mezuniyet kredisine dahil olup Genel Not Ortalaması (CGPA) hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.
 • Sınamalı not alınmış (C-, D+, D veya karşılıkları) derslere muafiyet verilebilmesi ancak muafiyet verilen tüm derslerin not ortalamasının 2.00 veya üstü olması halinde mümkündür. 
 •  Daha önce farklı üniversitelerde öğrenim görmüş olan öğrencilerin, en son öğrenim gördükleri üniversite tarafından muafiyet verilen derslerden muaf olmak istemesi durumunda, bu ilkelerin 4. Maddesinin (4) bendindeki süreler dikkate alınarak, ilgili dersleri okudukları yıl ve o üniversitedeki ders içerikleri esas alınır. Bu içerikler ve kredi uyumları incelenmeden başka bir üniversite tarafından yapılan muafiyet işlemi değerlendirmeye alınmaz.
 • Dikey geçiş yolu ile gelen öğrenciler hariç, daha önce Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler için ilgili kurullarca muafiyetleri kabul edilen derslerin notları, daha önce aldıkları harf notları olarak işlenir ve CGPA hesaplanmasında değerlendirmeye katılır. 
 • Öğrencinin kabul edildiği programda alacağı  ders/derslere eşdeğer kapsamı olan GCE A level veya eşdeğeri sınavlardan C veya üstü not alınmış olduğu durumlarda bu derslere muafiyet verilir.

Üniversite Dışından Alınan Ders Muafiyetleri ve Not İntibakları

Üniversiteye kayıtlı olup Değişim Öğrencisi veya Özel Öğrenci olarak, başka yükseköğrenim kurumundan alınan derslerin muafiyeti ve not intibakları:

 • Üniversiteye kayıtlı öğrenciler gerek yaz okulunda ve gerekse değişim programları çerçevesinde "Üniversite Dışından Ders Alma Yönetmeliği" doğrultusunda, başka yükseköğrenim kurumunda ders alabilirler. 
 •  "Üniversite Dışından Ders Alma Yönetmeliği" kapsamında işbirliği Anlaşması imzalanmış Yükseköğretim Kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için ilgili kurullarca muafiyetleri kabul edilen derslerin notları, varsa öğrenim gördükleri kurumdan aldıkları harf notlarına karşı Senato tarafından onaylanmış eşdeğer notları olarak işlenir ve CGPA hesaplanmasında değerlendirmeye katılır. 
 • "Üniversite Dışından Ders Alma Yönetmeliği" kapsamında işbirliği Anlaşması imzalanmamış veya Senato tarafından eşdeğer notları onaylanmamış dersleri alan öğrencilerden ; 

(a)Dönemlik ders yükü alan öğrencilerin, ders ortalamasının 2.00 ve daha üst olması durumunda, geçtiği ve/veya sınamalı geçtiği derslerin karşılığı olarak E notu, kaldığı dersler için F notu işlenir. Ders ortalamasının 2.00'dan düşük olması durumunda, geçer not olan (C ve üstü) dersler E, diğerleri F olarak işlenir.

 (b)Dönemlik ders yükünden daha az ders alan öğrencilerin, geçer not (C ve üstü) aldığı dersler E, diğerleri F olarak işlenir.

Dil Yeterliği

1. İngilizce dilinde eğitim yapan bir programa kayıt yapan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf olmaları için ;

 • İngilizce Yeterlik Sınavı'ndan başarılı olmaları         
 • İngilizce eğitim yapan bir programda eğitim almış olmaları
 • DAÜ Senatosu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı elde etmeleri gerekir.

2. Türkçe yürütülen programlara kayıt yapan ana dili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe hazırlık okulundan muaf olmaları için.

 • Türkçe eğitim yapan bir programda eğitim almış olmaları
 • Türkçe Yeterlik Sınavı'ndan başarılı olmaları
 • DAÜ Senatosu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı elde etmeleri gerekir.

Muafiyet ve İntibaklara İtiraz

Yapılan muafiyet/intibak sonuçlarına itirazlar, muafiyet işleminin kesinleşip öğrenciye bildirildiği tarihten itibaren en geç 2 hafta içinde ilgili birim başkanlığına yapılır.

Muafiyetle İlgili İşlemler

Muafiyet işlemleri ilgili birimin muafiyet ve intibak komiteleri tarafından yürütülür. Komite raporunu ilgili birimin kuruluna sunar. Kurul karar sonuçlarını öğrencilere elektronik ortamdan bildirilir. Kurul kararında öğrencinin hangi yarıyıla intibak ettirildiği ve öğrencinin daha önce okuduğu dersin kodu, adı, kredisi ve başarı notu ile bu derse karşılık muaf olunan dersin adı, kodu ve kredisi belirtilir.

Olağanüstü Hallerin Yaşandığı Ülkelerden Gelecek Öğrencilere Muafiyet

Olağanüstü hallerin yaşandığı ülkelerden Üniversite'ye kabul edilecek öğrencilerin muafiyet işlemleriyle ilgili olarak Rektörlük yetkilidir.

Düzenlenmemiş Konulardaki Uygulama

Bu Yönetmelik'te yer almayan konularda Doğu Akdeniz Üniversitesi mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartı ile Üniversite Senatosu'nun kararları uygulanır.

 

DAÜ Web Siteleri